วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขนาด 1.4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว, เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ,เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) จำนวน 6 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวางท่อคอนกรีต ?0.30x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวมเป็น 12.00 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร บริการที่ดี สามัคคีสร้างพลัง เพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่นร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 27-38 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง