วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายบุญส่ง-บ้านนายเริ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายสุวรรณ-บ้านนางแก้วมณี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายสุวัตน์-บ้านนายกฤษดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย (จากบ้านนายพิเชษฐ-บ้านนายสมนึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0011 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0021 ,เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0021 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 400 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง