วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงาน และอาหารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อซีเมนต์ใยหินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินริมฝั่งแม่น้ำชี หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมโน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ไมล์โครโฟน ,ขาตั้งไมล์ยาว เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนางสงวน-บ้านนายสีรวย) หมู่ที่9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนางทองยุ่น - สามแยก) หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนางทองจันทร์-บ้านนายมานิตย์) หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (จากบ้านนางเชวง-บ้านนางสมภาร) หมู่ที่ 5 บ้านโนนเขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง