วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน ประจำปี 2563 ขนาด 1.4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาวัสดุสำหรับการทำหวดนึ่งข้าวสำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า,วัสดุสำหรับการทำหวดหนึ่งข้าวขนาดทั่วไป,วัสดุสำหรับการทำฝาปิดหวดนึ่งข้าว ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขนาด 1.4 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว, เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ,เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง