วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบต่าง ๆ และเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ รถยนต์ส่วนกลาง กค 1153 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินริมฝั่งแม่น้ำชีจุดที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 4 จุด และเสริมคันดินเดิม หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง