วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก) ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี หรือกำลังยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
เหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด
8  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่ม (20 ลิตร) จำนวน 120 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อผ้าม่าน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง