วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0016 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กเพื่อประกาศข้อปฏิบัติในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยตำบลยางหวาย ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องดื่ม,อาหารว่าง,น้ำดื่ม,ผ้าเย็น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ,หน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง