วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ทรายพร้อมกระสอบปุ๋ย จำนวน 2 รายการ
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาลงดินลูกรังบริเวณทางรถขยะภายในบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0018 , 416-59-0023 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ ขนาด 30 x 15 ซม. จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0026 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง