วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ขนาด 3 x 1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านเอกสารด้านจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ ,เครื่องพิมพ์ Multifrnction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบต่าง ๆ และเปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 1153 ชย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บธ 9530 ชย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่ที่ 6 บ้านสงแดง ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง