วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อไซเปอร์ไลน์ 10% (ไซเพอร์เมทริน 10%w/v) ขนาด 1 ลิตร ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ลัมปี สกิน (Lumpy Skin) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0019 และห้องประชุม อบต.ยางหวาย จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจอล้างมือแอลกฮอล์ ,หน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามงบประมาณตามรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจ จำนวน 5,712 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์รวมใจไทยยางหวายสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ในตำบลยางหวาย ขนาด 2.6x1.5 เมตร จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง