วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมเยาวชน เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 3x1.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x1.4 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะรับ ? ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เรือนจำ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวัน 26 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม,ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม,ค่าของสมนาคุณ ,วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 55 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดินพร้อมวางท่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ของสมนาคุณ ,วัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ตาม โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง