วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 9 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานสูบน้ำสถานีสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลธรรมดามาดำเนินงานด้านเอกสารกองคลัง งานจัดเก็บรายได้้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลธรรมดาดำเนินงานด้านเอกสารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง