วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายแบบแปลน ขนาด A1 จำนวน 64 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ห้องทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-58-0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ต้นไผ่เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม