วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0008 , 416-58-0020 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0022 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 และป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมทำความสะอาด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม หลอดไฟ สายไฟ ถ่ายไฟฉาย วัสดุอุปกณ์ต่างๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา เสื้อกีฬา ธงสี ธงมุมสนาม ธงไลน์แมน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อต้นกล้าพืช ผัก ผลไม้ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง