วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0020, 479-65-0038 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อหินคลุก จำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,9 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขนาด 4.1 x 1.9 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเล่น ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาเครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแสดงในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแสดงในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ารถตู้นำส่งนักแสดง ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแสดงในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง