วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับกลุมสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 3x1.3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0020 และเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0024 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างโครงการชุดลอกหนองมะกุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยทำการเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินรถน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เก็บภาชนะเครื่องครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โทรทัศน์ 40 นิ้ว Smart TV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างออกแบบ และรับรองแบบ โครงการขุดลอกหนองมะกุด บ้านหนองมะกุด หมู่ที่ 7