วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านยางหวาย จำนวน 21 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการการบริหารขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 1.3 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อถังขยะทั่วไป ,ถังขยะอันตราย โครงการการบริหารขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (1 ก.ค.63-13 พ.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 1.3 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0021 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-56-0014 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง