วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 2/2564 (1 ธ.ค. 64 ถึง 31 ม.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อหินลูกรัง จำนวน 26 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อชุดแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และชุดป้องกันเชื้อ PPE ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0028,479-61-0027 และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0025 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-59-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อจัดสร้างสะพาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
วัสดุ เพื่อจัดสร้างสะพาน
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ATK, ชุด PPE จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง