วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม,อาหารว่าง, น้ำดื่ม,ผ้าเย็น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำ และวางบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล ,อุปกรณ์กีฬา ,เวชภัณฑ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บธ 9530 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นลายไทย พร้อมกาวติด(ขนาด 2.9 ม.x8.20 ม) ตามโครงการรวมพลังท้องถิ่น เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง จำนวน 300 ชุด ,น้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังท้องถิ่น เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ประจำงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาดอกไม้พร้อมตกแต่งสถานที่ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการรวมพลังท้องถิ่น เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรวมพลังท้องถิ่น เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 1.5x2.8 เมตร จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.6x5.9 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง