องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนงานป้องกัน ฯ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
racpvamd
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561
       องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561 ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เพื่อให้ประชาชนและลูกหลาน เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอน...
 
  การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561
  การบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  โครงการร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
  โครงการฝึกอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน คนพิการ...
  โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
  วันอปพร. ประจำปี 2561
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงต...
  มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้