องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนงานป้องกัน ฯ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัติยราชนารี ป...
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย...
  โครงการ "เพชรยางหวาย ไม่ใส่ใจยาเสพติด"
  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี 2562
  กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น
  โครงการในน้ำมีปลาในนามีข้าว ชาวประชามีสุข จังหวัดช...
  ร่วมเปิดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์
  รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้