องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

คณะผู้บริหาร

นายชูศักดิ์  ชัยจำรัส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางบุญธรรม  ชัยอาวุธ นายบุญส่ง  วิเศษแสง
รององค์การบริหารส่วนตำบล
รององค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวศรัญญา   ขวานอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล