องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นางณัฎฐพัชร์    ศุภซื่อสงวน  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 นางวรินดา สิงห์ชัย
นายโกเมท    ซื่อตรง
 พันจ่าเอกสไกร    ไสวงาม นายนพดล  สิงห์ชัย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 นายพันธวัฒน์    สิงห์ชัย นายทองล้วน    อัคเสริญ นางสาวปัทมาพร นารินทร์
 พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นายวรสฤษฏ์   ตาพา
นางละเอียด   ชัยสนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แม่บ้าน