องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  - ว่าง -
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 

นายปฏิพัทธ์   โคตรภูเขียว  
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วน รักษาราชการแทน      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
 

044 - 100701

 
 
นางณัฎฐพัชร์   ศุภซื่อสงวน นางสาวศุภ์พัชรีพร   จันทนิจ นายนิรัญ   ประสานศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
044 - 100701
044 - 100703
044 - 100713

   
 นางณัฏฐพัชร์  ศุภซื่อสงวน
นางเพ็ญจันทร์   วิเศษแสง
นางเพ็ญจันทร์  วิเศษแสง
 รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 044 - 100701
 044 - 100702
044 - 100702