องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  - ว่าง -
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 

นายปฏิพัทธ์   โคตรภูเขียว  
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วน รักษาราชการแทน      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
 

084-6020254

 
 
นางณัฎฐพัชร์   ศุภซื่อสงวน นางสาวศุภ์พัชรีพร   จันทนิจ นายนิรัญ   ประสานศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
062-4267749
044 - 100703
044 - 100713

   
 นางณัฏฐพัชร์  ศุภซื่อสงวน
นางเพ็ญจันทร์   วิเศษแสง
นางเพ็ญจันทร์  วิเศษแสง
 รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0624267749
 092-6939997
062-6939997