องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

สภา อบต.


นายอดิศักดิ์    คลังแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางวิไลวรรณ์   ใจเย็น
 นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายพิชัย   งานยางหวาย นายธนวัฒน์   อิงชัยภูมิ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 นายคาวี     ชัยชาญ   นางรุ่งอรุณ    พากเพียร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   

 
 

 
นายกำกร   ชาลี
 นายสืบศักดิ์    คงแสง  นายดำรงค์   บันลือ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายจำนงค์   ฉายชัยภูมิ นายวิรัตน์   ผลเรไร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายธีระนันท์    ต่อพล
นางสาวพิชญา นาไพวัน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9