องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
Updated 2021-Jan-12

กองช่าง

     
   นายนิรัญ    ประสานศักดิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
    นางแคทลียา    แก้วเจริญฤทธิ์  
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
นายอโนชา    รอญศึก 
  นายถาวร    คลังแก้ว
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ช่างเครื่องสูบน้ำ