วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน จำนวน 105 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา ,อุปกรณ์กีฬา ,เวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ปาร์ริชั่นครึ่งกระจกลาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขนาด 5x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-61-0028,479-610027 และเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0013 ,416-62-0026 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ,ตกแต่งสถานที่จัดงาน ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท ชุดสริปตรวจยาบ้า จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 ขนาด 1.5x0.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง