วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขนาด 250 x 150 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถไถ โครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถเครนบรรทุกทุ่นแพลอยน้ำ ระยะทางจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ถึงบ้านยางหวาย ตามโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถเครนบรรทุกทุ่นแพลอยน้ำ ระยะทางจากอำเภอเมืองชัยภูมิ ถึง บ้านยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 (14 พ.ย.63 - 30 พ.ย.63 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บธ 9530 ชย จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-63-0032 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด 300 x 400 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหารถเครื่องขยายเสียงดนตรีเคลื่อนที่ (รถแห่) ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง