วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อใช้สำหรับกิจการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กบานแบบ 2 บาน เพื่อใช้สำหรับกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ,เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อใช้สำหรับกิจการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่อปริ้นเตอร์ เพื่อใช้สำหรับกิจการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา,อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นสีทำสัญลักษณ์ถังขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาป้ายโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขนาด 2.4 x1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย,ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ ขนาด 2.00x1.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย ,ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขนาด 4.00 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ประกอบด้วย ) ไม้ไผ่ 20 ลำ,ถุงขยะอย่างเหนียว 3,000 ถุง,เชือก 20 ม้วน,ลวดแข็ง 15 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง