วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองกกทุ่ม บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
แผงกั้นจราจรและกรวยจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จำนวน 38 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สมัยสามัญที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิรทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างเหมาว่างท่อคอนกรีต เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำชีเข้าเกาะแซงใหญ่ เพื่อไว้ใช้การผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท ทรายอะเบท จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง