วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางสีดา หาญอาสา ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางสมบุญ ค่ายใส ) หมู่ที่9 บ้านยางหวาย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางเกษร เบียดกลาง ) หมู่ที่8 บ้านโนนเขวา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางลินดา แดนชัยภูมิ ) หมู่ที่ 6 บ้านสงแดง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นายสุวรรณชัย แกมจินดา) หมู่ที่ 4 บ้านยางหวาย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางสาวฐิติอร หาญละคร ) หมู่ที่5 บ้านโนนเขวา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางหนู อ่อนสะท้าว) หมู่ที่ 3 บ้านยางหวาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางไสว บุญโนนแต้) หมู่ที่ 1 บ้านยางหวาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาศ (นางเก๋ง พินิจนอก) หมู่ที่ 2 บ้านยางหวาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ขนาด 2x1.5 ซม. จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายหล่อเทียนพรรษาโครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ขนาด3x2 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง