วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกโนนหนองไร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะกุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอรับ เงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ไมโครโฟนประชุมไร้สาย เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุข จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน จำนวน 70 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง