วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงจัดกิจกรรมประเพณ๊วันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำอบ น้ำหอม ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 5 เมตร x 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม,อาหารว่าง, น้ำดื่ม,ผ้าเย็น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ชั้นเก็บของอเนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร เพื่อบริการประชาชนในสำนักงาน จำนวน 100 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง