องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและมาตรการต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญ No Gift Policy [ 14 ม.ค. 2565 ]163
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]216
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 20 มี.ค. 2563 ]218
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 มี.ค. 2563 ]212
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 มี.ค. 2563 ]241
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 20 มี.ค. 2563 ]204
7 ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม [ 20 มี.ค. 2563 ]209
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 24 เม.ย. 2562 ]210
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 มี.ค. 2562 ]205
10 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลารกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2562 ]209
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 18 มี.ค. 2562 ]210
12 มาตรการเผยแพร้่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 มี.ค. 2562 ]213
13 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 10 ม.ค. 2560 ]244