องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

ชื่อ + นายนพพล ชัยศัตรา
ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701/093-3933717
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  -
ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นางสาวนันทวรรณ   ดอกไม้งาม
ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ +  044-100701/085-7432619
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ + นางณัฎฐพัชร์    ศุภซื่อสงวน
ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ +  044-100701/063-4591992
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ + นางสาวศุภ์พัชรีพร    จันทนิจ
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ +  044-100703/092-5534532
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นายนิรัญ    ประสานศักดิ์
ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ +  044-100713/089-8456965
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th

 

ชื่อ +  นางเพ็ญจันทร์    วิเศษแสง
ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ +  044-100702/092-6939997
อีเมล์ +  admin@yangwai.go.th