องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล 


"การบริหารโดยการมีส่วนร่วม ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้"


พันธกิจ

1.     ส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  บุคลากรท้องถิ่น

2.     ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.     ส่งเสริมอาชีพให้มั่นคง  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4.     สร้างจิตสำนึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่  ตลอดปรับปรุงพื้นฟูให้ดียิ่งขึ้น

5.     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือ โครงการที่มีส่วนร่วมจะดำเนินการ

6. สร้างกระบวนการ  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่และนโยบาย

7.     พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างต่อเนื่อง

 

จุดมุ่งหมายเพื่อกานพัฒนา

1.     การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

2.     ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.     ประชาชนอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

4.     ประชาชนมีสุขภาพดี