องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

 4.1 การคมนาคม  ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมโยง  สามารถติดต่อกันได้

ทั่วถึงส่วนใหญ่เป็นลูกรัง  (ใช้ได้ในฤดูแล้ง  ฤดูฝนไม่สะดวก)  นอกนั้นเป็นคอนกรีตและถนนลาดยางบางส่วน


 4.2 การไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านภายในตำบลยางหวายเกือบทุกครัวเรือน

 4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ  ลำห้วย                                                      มี   8  แห่ง

- บึง  หนอง  และอื่น                                             มี  17  แห่ง

  4.4  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                                   มี    1  แห่ง  และบ่อน้ำตื้น  22  แห่ง