องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

  สภาพสังคม

3.1  การศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  (รวมถึงขยายโอกาส  .3)  มี  3  แห่ง

- โรงเรียนบ้านยางหวาย              (ขยายโอกาสถึง ม.3)  (หมู่ที่  1,2,3,4,9  บ้านยางหวาย)

- โรงเรียนบ้านท่าฉาง                                   (บ้านสงแดง  หมู่ที่  6  และบ้านหนองมะกุด  หมู่ที่  7)

- โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์       (บ้านโนนเขวา  หมู่ที่  5  และหมู่ที่  8)

 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  มีวัด/สำนักสงฆ์  7  แห่ง

                -  วัดม่วง                 หมู่ที่  1  บ้านยางหวาย  -  วัดทุ่งสว่าง                  หมู่ที่  6  บ้านยางหวาย

                -  วัดศาลาลอย                        หมู่ที่  2  บ้านยางหวาย  -  วัดศิริพรธรรมคุณ      หมู่ที่  7  บ้านยางหวาย

                -  สำนักสงฆ์สันติธรรม         หมู่ที่  5  บ้านยางหวาย  -  วัดสว่างอารมณ์           หมู่ที่  8  บ้านยางหวาย

-  สำนักสงฆ์คงคาธรรมคุณ  (แซงใหญ่ หมู่ที่  9  บ้านยางหวาย)

 3.3  สาธารณสุข  มีสถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง

- สถานีอนามัยยางหวาย