องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการปลูกข้าวเป็นรายได้หลักของครอบครัว

2.2  หน่วยงานธุรกิจใน  อบต.

- ธนาคาร  ไม่มี                      - โรงแรม   ไม่มี       - โรงงานอุตสาหกรรม   ไม่มี

- ปั๊มน้ำมันและแก๊ส  2  แห่ง                 -  โรงสี  10  แห่ง