องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
  นางเพ็ญจันทร์    วิเศษแสง
 
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

092 - 6939997

     
  นางเอมอร   สนิทไทย
 
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ