องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  - ว่าง -
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
 
 

นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


085-7436291

 
 
นางณัฎฐพัชร์   ศุภซื่อสงวน นางสาวศุภ์พัชรีพร   จันทนิจ นายนิรัญ   ประสานศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
063-4591992
092-5534532
089-8456965

   
 นายไกรทอง   ตวนชัยภูมิ
นางเพ็ญจันทร์   วิเศษแสง
นางเพ็ญจันทร์  วิเศษแสง
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
093-5077197
 092-6939997
092-6939997