องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  นายไกรทอง   ตวนชัยภูมิ
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  093-5077197  
     
 นางนิภาพรรณ  เชิญชัยภูมิ
 นางน้ำค้าง  ชัยศัตรา
ครู
ครู
     
   นางสุมาลี    อัคเสริญ  
  ผู้ดูแลเด็ก
 
     
   นางสาวมินตรา  วิเศษแสง
 
   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา