องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางสาวศุภ์พัชรีพร    จันทนิจ
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 

092-5534532
     
 นายเฉลิมชัย   ต่อติด
 นางบุปผา    ต่อทรัพย์
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน