องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นางณัฎฐพัชร์    ศุภซื่อสงวน  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
  063-4591992  
 
 นางวรินดา สิงห์ชัย
นายโกเมท    ซื่อตรง
 พันจ่าโทศิริโรจน์  สุพิพัฒนโมลี
นายนพดล  สิงห์ชัย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
062-4652390 091-0142914   080-6985324
 นายพันธวัฒน์    สิงห์ชัย นายทองล้วน    อัคเสริญ นางสาวปัทมาพร นารินทร์
 พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
นายวรสฤษฏ์   ตาพา
นางละเอียด   ชัยสนาม
นางสาวเพียงพิศ   แถวพินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แม่บ้าน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล