องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสุจิน  เหล่าจันอัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
082-2010272


นางเกษมศรี  ต่อติด
นางนิรัตน์  ชัยจำรัส
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
085-6431582
087-2585107


นางสาวเบญจวรรณ ตอพล
นางนิรัตน์   ชัยจำรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
084-5304828
087-2585107


นางเกษมศรี  ต่อติด
นายไพบูลย์  แคนชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 085-6431582  087-8584924


นายสุจิน เหล่าจันอัน
นายสืบศักดิ์ คงแสง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
082-2010272 098-2241779


นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว
นางจิตรสมบูรณ์ หาญละคร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
093-4501712 088-7063775

นางสาวพิชญา นาไพวัน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
085-6320938