องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 

“ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด”

ท่านสามารถใช้ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบได้ตลอดวัน/เวลาราชการ

ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ร้องเรียนการทุจริต
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด
อีเมล์
มือถือ
สถานที่ทำงาน
****รายละเอียดการร้องเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย