องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ

     1. เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะในตำบลยางหวาย  

     2. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

     3. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วิธีดำเนินการ

     1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งทราบ

     2. ให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน  โดยวิธี

-  อสม.เคาะประตูบ้าน

-  ป้ายประชาสัมพันธ์

     3.  เตรียมวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์ในการฉีดพ่นสารเคมี

     4. เตรียมจ้างเหมาแรงงานในการฉีดพ่น และทรายเคมีฟอสกำจัดลูกน้ำ

     5. ควบคุมทำลายตัวแก่โดยการพ่นสารเคมีด้วยฝอยละออง ก่อนการระบาดของโรคและช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออก

     6. ดำเนินการควบคุมโรคกรณีการพบผู้ป่วย รัศมี 100

     7. ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในสถานศึกษาและวัดในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

     8. ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

เป้าหมาย

- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลยางหวาย     

2024-07-30
2024-07-26
2024-06-21
2024-06-13
2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-29
2023-09-20