องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


โครงการขยับกาย สบายชีวี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 6 กันยายน 2566


       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้จัดกิจกรรม โครงการขยับกาย สบายชีวี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ในวันที่ 6 กันยายน 2566 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตโดยการออกกำลังกาย

  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสุขภาพตนเอง โดยการหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

  3. เพื่อจัดการแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ ทุกกลุ่มวัยและเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ ในตำบลยางหวาย

  4. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดขวัญกำลังใจในการดำเนินการรวมกลุ่มสร้างสุขภาพในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน   150  คน  ประกอบด้วย

      ผู้เข้าแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ , เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.ยางหวาย ,ผู้นำชุมชน เครือข่ายสุขภาพ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการตามคำสั่ง

 

2024-07-30
2024-07-26
2024-06-21
2024-06-13
2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-29
2023-09-20