องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.สัญจร ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


เมื่อวันที่ 5 - 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 นายนพพล  ชัยศัตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เป็นประธานเปิด โครงการ อบต.สัญจร ให้บริการประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลยางหวาย ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหวาย กับ โรงเรียนบ้านยางหวาย และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชนตำบลยางหวาย จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับทางหน่วยงาน รวมไปถึงทำให้หน่วยงานได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จนได้ข้อสรุปในการจัดโครงการ ดังนี้ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลยางหวาย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจะนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป      

2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29