องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


โครงการขยับกายสบายชีวี


...องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานในพื้นที่อันเนื่องมาจากสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์จากสภาพสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกายหลายคนอ้างไม่มีเวลา บางคนเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกาย จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลงและอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมาเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ หลายหน่วยงานได้หันมาให้ความสนใจโดยให้มีการรณรงค์การออกกำลังกายขึ้น ภายใต้โครงการขยับกายสบายชีวี เพื่อสุขภาพ

...ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงจัดทำโครงการขยับกายสบายชีวีเพื่อสุขภาพขึ้น เพราะเห็นว่าการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเป็นวิธีที่เหมาะสมโดยการกระตุ้น ให้เกิดความตระหนักและตื่นตัว เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างน้อยวันละ 30 นาทีและยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคีที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการ เกิดโรคต่างๆได้อย่างดี และเสริมสร้างการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนแก่ระบบในร่างกายต่อไป

2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29