องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย...โดยนายนพพล  ชัยศัตรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหวาย ออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ในการการแก้ไขปัญหายาเสพติด "คอนสวรรค์ โมเดล" ด้วยการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ "มินิธัญญารักษ์" สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จ คือ ลูกหลานคนคอนสวรรค์ที่หลงผิดไปเสพยาเสพติด ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้วยกำลังใจ ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ที่ต่างมีเป้าหมายเดียวกันกับท่านนายอำเภอสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ คือ การทำให้อำเภอคอนสวรรค์เป็น "อำเภอสีขาว"

2024-03-12
2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29