องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


กิจกรรมต่างๆในปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน


กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน เพื่อเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เช่นกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ระยะที่ 1 , การปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน, การปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ และ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

2024-01-26
2024-01-24
2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29