องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี2566


        ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมา เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทีทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

         ทั้งนี้การกำหนดวันท้องถิ่นไทยให้ตรงกับวันที่18 มีนาคมของทุกปี มีแนวคิดมาจากการที่ จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานประเพณี 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม โดยมีจุดกำเนิดมาจากการทีสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย และมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี

         องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

2023-10-16
2023-09-20
2023-09-07
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03