องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

 
 
 


ประกาศนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ No Gift Policy


ประกาศเจตนารมณ์

สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ใสสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายทุกระดับ

งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

2023-08-11
2023-08-08
2023-06-29
2023-06-29
2023-04-18
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-14
2023-03-10
2023-02-27