องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.yangwai.go.th
 
 
 


โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย..ดำเนินโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะแซงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกและแก้ปัญหาหนองน้ำสาธารณะแซงใหญ่ตื้นเขิน ทำให้หนองน้ำสาธารณะเกาะแซงใหญ่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแหล่งน้ำดิบที่สะอาดสามารถนำไปผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนได้
2020-11-20
2020-06-25
2019-12-13
2019-12-06
2019-06-26
2019-05-16
2019-03-19
2019-03-12
2019-02-11
2019-02-07