องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.yangwai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
สปสช. ตำบล
แผนงานป้องกัน ฯ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานทางการเงิน
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
       องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 มกราคม 2562  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วม...
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
  การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลยางหวายต้านยาเสพติด ครั้ง...
  การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2561
  การบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ
  โครงการร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
  โครงการฝึกอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน คนพิการ...
  โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
  วันอปพร. ประจำปี 2561
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีภาวะอ้วนลงพุงเสี่ยงต...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง