วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใชในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและกิจการสภาฯ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง